Shadow Refract คืองานรีดร้อนสะท้อนแสง ที่มีการเพิ่มความหนาของชิ้นงานด้วยสีซิลิโคน ซึ่งจะใช้สีซิลิโคนเพื่อเพิ่มสร้างลวดลายให้กับชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานดูมิติมากขึ้นและน่าสัมผัส

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว โพลียูรีเทน และ ซิลิโคน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.