Shadow Refract คืองานรีดร้อนสะท้อนแสง ที่มีการเพิ่มความหนาของชิ้นงานด้วยสีซิลิโคน ซึ่งจะใช้สีซิลิโคนเพื่อเพิ่มสร้างลวดลายให้กับชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานดูมิติมากขึ้นและน่าสัมผัส

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว โพลียูรีเทน และ ซิลิโคน