Recycled Ink คือ งามพิมพ์รีดร้อนที่นำเศษสีที่เหลือจากการผลิตชิ้นงานอื่น ๆมารวมกัน ซึ่งสีที่ได้จากการผสมรวมกันคือ สีโทนเทา Recycled Ink ถือเป็นงานประเภทเพื่อความยั่งยืนเนื่องด้วยสีที่นำมาผสมก่อนพิมพ์จะมีอายุไขที่สั้นลง และถ้าไม่ได้นำมาใช้ในระยะเวลานึงจะทำให้สีตายได้และ ไม่สามารถนำกลับมาพิมพ์ใช้ใหม่ได้ โดยการนำมาใช้งานก่อนสีจะหมดสภาพจึงถือเป็นการช่วยลดเศษขยะที่ต้องกำจัด และได้ชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.