HL Heat Transfer คือนวัตกรรมงานพิมพ์รีดร้อน ที่ใช้อุณหภูมิในการรีด 120 องศาเซลเซียส โดยปกติแล้วจะใช้ความร้อนสูงถึง 160องศาเซลเซียส การใช้ความร้อนที่น้อยลงเหลือ 3ใน4ของชิ้นงานพิมพ์ปกติ ทำให้งานพิมพ์ที่ได้จะไม่มีรอย heat mark รวมไปถึงป้องกันสีระเหิดจากสีผ้าที่ทำให้ชิ้นงานมีสีผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ ยิ่งไปกว่านั้นนวัตกรรมการลอกฟิล์มได้ทันทีหลังรีดทำให้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการผลิตได้ ซึ่งปกติต้องใช้เวลามากกว่า1นาทีในการปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวลงหลังรีด

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน และ กาวพิเศษ