Glossy คืองานพิมพ์รีดร้อนที่มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและแวววาว โดยสามารถนำมาผสมกับผิวด้านเพื่อสร้างลวดลายจากพื้นผิวที่ต่างกันไป สามารถทำเป็นตัวหนังสือ หรือ ลวดลายก็ได้

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.