Flashlight จะมีลักษณะที่คล้ายกับงานปกติจนกระทั่ง นำไฟฉายมาส่องลงบนชิ้นงาน จะปรากฏเป็นลวดลายที่ซ่อนอยู่ในชิ้นงาน ซึ่งลวดลายจะส่องแสงสว่างออกมา เหมาะสำหรับนำไปใช้สำหรับเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ตอนกลางคืนเพื่อตกแต่งให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

ส่วนประกอบ

ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.