Embroidery Print มีลักษณะชิ้นงานเป็นการเพิ่มลวดลายซิลิโคนบนผ้า ซึ่งจะมีลักษณะนูนเล็กน้อย โดยที่สามารถสร้างดีไซด์ได้หลากหลายรวมไปถึงสามารถเพิ่มสีสันของลายพิมพ์ได้หลากหลาย

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน และ ผ้าถัก

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.