Emboss Reflective คืองานที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงและความทนทานเหมือนกับ งาน Silver Reflective ซึ่งด้วยเทคนิค Emboss เราสามารถทำให้ชิ้นงานมีลายหนาได้ ทำให้ชิ้นงานมีมิติมากขึ้น และดีไซด์ลวดลายได้ตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน