Emboss Reflective คืองานที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงและความทนทานเหมือนกับ งาน Silver Reflective ซึ่งด้วยเทคนิค Emboss เราสามารถทำให้ชิ้นงานมีลายหนาได้ ทำให้ชิ้นงานมีมิติมากขึ้น และดีไซด์ลวดลายได้ตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.