วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด โดย นายเทพนิมิตร ไข่เกตุ ผู้จัดการโรงงาน สาขาราชบุรี เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Ratchaburi Labour Management Excellence Award 2023) ประกอบด้วย

1.  รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
2. รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม