ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด ได้มีการจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day (5 ส) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทนั้นกำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม