บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 โดยทีมวิทยากรมากประสบการณ์ จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.