วันที่ 9 มี.ค. 62 ที่ผ่านมาทาง บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด (Bangkok Sreen) ได้รับมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2562 โดย คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานคือ 1.ยึดถือความเป็นธรรม 2.เชื่อมั่นคุณค่า 3.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.ช่วยเหลือสังคม 5.รักษาสิ่งแวดล้อม 6.เข้าถึงวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.