วันที่ 9 มี.ค. 62 ที่ผ่านมาทาง บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด (Bangkok Sreen) ได้รับมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2562 โดย คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานคือ 1.ยึดถือความเป็นธรรม 2.เชื่อมั่นคุณค่า 3.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.ช่วยเหลือสังคม 5.รักษาสิ่งแวดล้อม 6.เข้าถึงวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม