วันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทกรุงเทพสกรีน จำกัด ได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการบริหาร สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA) เข้าเยี่ยม และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องราชาวดี บริษัทกรุงเทพสกรีนจำกัด สำนักงานใหญ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.