ความยั่งยืน

Under Construction
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ประวัติบริษัท

1985 - 1990
Time line
Pigment, Rubber, Foil, Glitter, Pearl, Fluorescent, Slide, Nylon, Puff, and Glow in the dark.
1985 - 1990
1991 - 1995
Time line
Offset , Halftone , Plastisol , Flocking , Glass beads and Sweater.
1991 - 1995
1996 - 2000
Time line
Jelly, Identity, Reflective, Heat Transfer, and RSL < Oil base >.
1996 - 2000
2001 - 2005
Time line
Silicone, Glossy, Tone to Tone, Embossed, and Sublimation.
2001 - 2005
2006 - 2010
Time line
Neoprene, Reflective Die Cut, Anti Migration, Super Anti Migration, and ECO Series.
2006 - 2010
2011 - 2015
Time line
CO2 Reduction Series, High Lumens Reflective, High-Speed Laser Cut, Reflective Tape, Heat Transfer for Gloves, Silicone Heat Transfer, Heat Transfer for Socks, and Heat Transfer for Elastic.
2011 - 2015
2016 - 2019
Time line
Shoes Upper Heat Transfer, Debossed Heat Transfer, Fully Automatic Printing Machine, Gold Award from TSGA, Sliver Award from ASGA, and All in one.
2016 - 2019
2020 - Now
Time line
Sustainability Series
2020 - Now

พันธกิจและค่านิยมของกรุงเทพสกรีน

พันธกิจ
“เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของแบรนด์”
พวกเรามุ่งมั่นจะเป็นธุรกิจที่สามารถเติมเต็มความประทับใจให้กับคู่ค้า ผ่านการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีเยี่ยม มอบสินค้าที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ค่านิยม
Personal Value - เชื่อมั่นคุณค่าคน
Excellence - มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Responsibility for Society – ช่วยเหลือสังคม
Fairness - ยึดถือความเป็นธรรม
Environment - รักษาสิ่งแวดล้อม
Culture Culture - เข้าถึงวัฒนธรรม
Technology & Innovation – สร้างสรรค์เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

มาตรฐานคุณภาพ

กรุงเทพสกรีนได้รับมาตรฐานการรับรองจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, TSL 8001, Green Industry และ CSR-DIW

ISO 14001 : 2015

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

All wastewater produced at our factory is treated internally through our "Wastewater Management System" and is not released into the surrounding landscape. We also have a strict recycling policy and generate power from solar cells.
" We believe that if we look after nature, nature will look after us. "

ISO 45001 : 2018

มาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

THE HIGG โดย SUSTAINABLE APPAREL COALITION

มาตรฐานผลการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

" BANGKOK SCREEN CO.,LTD "
The Sustainabie Apparel Coailtion certifles that the facility named above utilizes the Higg Index to measu asure and grow w its sustainability practice.

ISO 9001:2015

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากล

ISO 9000 is an International Management Standard for developing an organization, by providing efficiency and quality of goods to customers and interested parties.
BANGKOK SCREEN has successfully attained ISO 9001 : 2000 in every process of Heat Transfer for local and export marketing.

OEKO-TEX

มาตรฐานเคมีที่ปลอดภัย

TLS 8001: 2020

มาตรฐานแรงงานไทย

Green Industry

ระบบสีเขียว

CSR – DIW โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล

"1st PLACE AWARD OF GOOD GOVERNANCE COMPANY 2019"

รางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2562

"THAILAND TOP SME AWARDS 2020"

รางวัลนวัตกรรมการผลิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

"QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019 AWARD"

รางวัลเกียรติยศบุคคลคุณภาพแห่งปี 2562 สาขาแฟชั่น

"THAILAND LABOUR MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 2021"

รางวัลสถานประกอบการ ที่มีระบบบริหารจัดการ
ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

"NATIONAL INNOVATION
AWARD 2021"

รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย
ในด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2564

"THE EXCELLENT ESTABLISHMENT ON LABOUR RELATIONS AND WELFARE 2019"

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ