Vegetable คือ การนำแม่สีที่ได้จากการสกัดจากพืชผักชนิดต่าง นำมาใช้แทนสีพิมพ์เคมีเพื่อลดจำนวนการใช้สำหรับงานพิมพ์ โดยVegetable มีลักษณะสีในโทนอ่อนมองสบายตา เหมาะนำไปใช้ในเสื้อผ้าแนวรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน และ แม่สีสกัดจากพืชผัก

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.