Sensitive คือ งานพิมพ์รีดร้อนที่จะทำปฏิกิริยากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ที่ทำให้สีมีความสว่างมากขึ้นเมื่อเจอกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น และกลับสู่สีเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับลงมาที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งชิ้นงานนี้สามารถทำให้ เสื้อผ้ามีความน่าสนใจมากขึ้นและไม่ดูซ้ำใคร

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.