Sensitive คือ งานพิมพ์รีดร้อนที่จะทำปฏิกิริยากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ที่ทำให้สีมีความสว่างมากขึ้นเมื่อเจอกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น และกลับสู่สีเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับลงมาที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งชิ้นงานนี้สามารถทำให้ เสื้อผ้ามีความน่าสนใจมากขึ้นและไม่ดูซ้ำใคร

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน