Modern Breathable คือ งานพิมพ์รีดร้อนที่ทำจากผ้าที่มีความนุ่มฟู (Puff fabrics) โดยมีการเพิ่มเติมลวดลายด้วยสีพิมพ์ซิลิโคน การผสมผสานระหว่าง ผ้าPuff และ ลายพิมพ์ซิลิโคนทำให้เป็นงานที่มีความทันสมัย แต่ยังคงความสามารถในการระบายความร้อนและความนุ่มมือของชิ้นงาน

ส่วนประกอบ

ซิลิโคน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.