Hiding Reflective คือ งานในกลุ่มงานสะท้อนแสงที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่สามารถซ่อนสีและลวดลายที่ต้องการของชิ้นงานได้ โดยจะปรากฏออกมาเฉพาะเมื่อมีแสง UV ส่องลงบนชิ้นงาน โดยลวดลายและสีสามารถเลือกได้ตามความต้องการของแบรนด์

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.