Hiding Reflective คือ งานในกลุ่มงานสะท้อนแสงที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่สามารถซ่อนสีและลวดลายที่ต้องการของชิ้นงานได้ โดยจะปรากฏออกมาเฉพาะเมื่อมีแสง UV ส่องลงบนชิ้นงาน โดยลวดลายและสีสามารถเลือกได้ตามความต้องการของแบรนด์

ส่วนประกอบ

อะลูมิเนียม ลูกแก้ว และ โพลียูรีเทน