Chameleon คืองานรีดร้อนพื้นผิวเรียบและมันวาว ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีของทั้งชิ้นงาน ขึ้นกับองศาที่มองชิ้นงานซึ่ง จะอยู่ในโทนม่วงเข้มถึงน้ำเงิน

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.