Chameleon คืองานรีดร้อนพื้นผิวเรียบและมันวาว ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีของทั้งชิ้นงาน ขึ้นกับองศาที่มองชิ้นงานซึ่ง จะอยู่ในโทนม่วงเข้มถึงน้ำเงิน

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน