Abstract คือ งานพิมพ์รีดร้อนที่ทำด้วยเศษสีเหลือใช้จากกระบวนการผลิต โดยนำกลับมาใช้เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีความเป็นศิลปะแนว Abstract  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในทุกชิ้นงานและสร้างสรรค์ รวมไปถึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะสีที่ต้องทำลาย

ส่วนประกอบ

โพลียูรีเทน

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.