สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ

           ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐและคุณพวงสร้อย ที่ได้กรุณากำหนดนโยบายที่ดีด้านสวัสดิการและน้อมขอบพระคุณทีมบริหารทุกท่านที่ร่วมดูแลพนักงานให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีจนบริษัทฯ ได้รับรางวัล" สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 " ระดับประเทศ โดยมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จำนวน 13 แห่งจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน1,200 แห่งของจังหวัดราชบุรี

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่กำหนดไว้
" ยึดถือ ความเป็นธรรม
เชื่อมั่น คุณค่าคน
มุ่งสู่คนเป็นเลิศ
ช่วยเหลือสังคม
รักษาสิ่งแวดล้อม
เข้าถึงวัฒนธรรม "


และแนวคิดที่จะดูแลพนักงาน " อยู่อย่างครอบครัว ทำงานอย่างมืออาชีพ" นำไปสู่....การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จนที่เป็นที่ประจักษ์ต่อพนักงานของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก และกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศให้เป็น" สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ "