Language
EN
TH
CN
ระบบมาตรฐาน | กรุงเทพสกรีน
quality
Oeko -Tex | CONFIDENCE IN TEXTILES

บริษัท กรุงเทพสกรีน มีนโยบายชัดเจน ที่จะมุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัย โดยถือว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ และวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ และวัสดุระหว่างกระบวนการพิมพ์ ตลอดจนสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน สิ่งแวดล้อม และลูกค้าโดยตรง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tek Standard 100 Class 1 จาก สถาบัน Hohenstein Institute ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553รองมาตรฐาน Oeko-Tek Standard 100 Class 1 จากสถาบัน Hohenstein Institute ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนกรกฏาคม 2553