Language
EN
TH
CN
ระบบมาตรฐาน | กรุงเทพสกรีน
quality
TLS 8001 : 2010 | มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม

แรงงาน พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งขององค์กร ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลผลิต ที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคม การมีระบบการจัดการแรงงานที่ดีจะทำให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ายั่งยืน

กรุงเทพสกรีน มีระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนของความตั้งใจของบริษัท ในการดูแลพนักงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียม เสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่จะสร้างรายได้ให้กับพนักงาน สร้างผลกำไรให้องค์กร และที่สำคัญคือเป็นภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังช่วยลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า

เพื่อยืนยันในความมุ่งมั่น บริษัทกรุงเทพสกรีน ได้รับการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (SRM 8000) จากสถาบัน URS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 รวมถึงมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552

มุมพักผ่อน
quality


พื้นที่ออกกำลังกาย
quality


โรงอาหาร
quality


ร้านสะดวกซื้อ
quality