Language
EN
TH
CN
ระบบมาตรฐาน | กรุงเทพสกรีน
ISO 18001 : 2007 | ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกคนในองค์กรต้องตระหนัก และเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง กรุงเทพสกรีนมีความ ห่วงใยต่อความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน เรามีความเชื่อมั่นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้น สามารถป้องกันได้

กรุงเทพสกรีน มีนโยบายชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัย โดยถือว่าระบบ การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงผลกระทบต่อความปลอดภัย ในการทำงานของพนักงานโดยตรง เพื่อสร้างขวัญเละกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่างานที่พนักงานภูมิใจ รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่ จะเกิดต่อทรัพย์สิน หรือต่อองค์กร

กรุงเทพสกรีน เข้าสู่ระบบการระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ประมาณปลายปี 2550 จากความร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทุกคน ทำให้ กรุงเทพสกรีน ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 จากสถาบัน URS เมื่อเดือนตุลาคม 2551

การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
quality


การซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
quality

quality